საჯარო შეთავაზება საქველმოქმედო შემოწირულობისთვის

ეს შეთავაზება მიმართულია ფიზიკური და იურიდიული პირების განუსაზღვრელი წრის მიმართ (შემდგომში „კეთილისმსურველი“) – საიტის ვიზიტორებსა და რეგისტრირებულ მომხმარებლებს https://www.georgiasons.com/ge/ არაკომერციული საქველმოქმედო ორგანიზაცია საქართველოს ვაჟები. , შემდგომში „საქველმოქმედო ორგანიზაცია“, ონლაინ ინტერნეტი მისამართზე: https://www.georgiasons.com/ge/ (შემდგომში საიტი) და არის საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოფიციალური და საჯარო შეთავაზება. დირექტორის მიერ ქარტიის საფუძველზე მოქმედი, დებს საქველმოქმედო შემოწირულობის ხელშეკრულებას (შემდგომში – ხელშეკრულება), რომლის საგანი და ძირითადი პირობები მითითებულია ქვემოთ, როგორც მისი საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიერ განხორციელების ნაწილი. პროგრამები და პროექტები საიტზე.

1. ტერმინები და განმარტებები:

საჯარო შეთავაზება – ვებ-გვერდზე განთავსებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის მოქმედი შეთავაზება საქველმოქმედო შემოწირულობის გაწევის მიზნით, რომელიც მიმართულია შეუზღუდავი რაოდენობის პირების, მათ შორის, ქველმოქმედის მიმართ.

აქცეპტი – საჯარო შეთავაზების სრული და უპირობო მიღება საიტზე განთავსებული გადახდის ფორმებისა და საშუალებების გამოყენებით ფულადი გადარიცხვის მოქმედებების განხორციელებით, აგრეთვე საქველმოქმედო ორგანიზაციის ანგარიშსწორების ანგარიშზე საბანკო დაწესებულებების ან/და გადახდის გზით. სისტემები (ტერმინალები). მიღების მომენტი არის ფონდის ანგარიშზე თანხის გადარიცხვის თარიღი.

საქველმოქმედო შემოწირულობა – ხელშეკრულებისა და საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად ქველმოქმედების მიერ საქველმოქმედო საქმიანობის გარკვეული მიზნების მისაღწევად სახსრების (საქონლის/მომსახურების ჩათვლით) უსასყიდლოდ გადარიცხვა.

პროგრამა / მიზნობრივი დახმარება – საქველმოქმედო ორგანიზაციის საქველმოქმედო ღონისძიება, რომლის არსი არის სოციალურად დაუცველი პირების დახმარება, რომლებსაც საქველმოქმედო ორგანიზაცია დამოუკიდებლად განსაზღვრავს და ხორციელდება აქცეპტით ამ ხელშეკრულების პირობებით.

2. ხელშეკრულების საგანი:

ამ ხელშეკრულების საგანია ბენეფიციარის მიერ ფონდის სასარგებლოდ სახსრების უსასყიდლოდ გადაცემა (საქველმოქმედო შემოწირულობა) ფონდის საწესდებო საქმიანობის განსახორციელებლად, მათ შორის პროგრამის ფარგლებში/მიზნობრივი დახმარება კონკრეტულ პირებზე, აგრეთვე სხვა საქველმოქმედო მიზნების განხორციელება ამ შეთავაზების პირობების, ხელშეკრულებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

ამ ხელშეკრულების საგანია ბენეფიციარის მიერ ფონდის სასარგებლოდ სახსრების უსასყიდლოდ გადაცემა (საქველმოქმედო შემოწირულობა) ფონდის საწესდებო საქმიანობის განსახორციელებლად, მათ შორის პროგრამის ფარგლებში/მიზნობრივი დახმარება კონკრეტულ პირებზე, აგრეთვე სხვა საქველმოქმედო მიზნების განხორციელება ამ შეთავაზების პირობების, ხელშეკრულებისა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

4. ქველმოქმედი და საქველმოქმედო ორგანიზაცია, ხელმძღვანელობს მუხ. 69 პუნქტი 1., მუხ. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 329, თანხმდებიან, რომ აქცეპტის მომენტიდან ხელშეკრულება ითვლება წერილობით დადებულად. ამავდროულად, მხარეები თანხმდებიან, რომ მხარეთა მიერ გარიგების წერილობითი ფორმის შეუსრულებლობა არ იწვევს მის ბათილობას.

5. საქველმოქმედო ორგანიზაციის უფლება-მოვალეობები:

5.1. საქველმოქმედო ორგანიზაციას უფლება აქვს:

– მიიღეთ შემოწირულობები და გამოიყენეთ ისინი წინამდებარე ხელშეკრულების მიზნების შესაბამისად.

– თავისი შეხედულებისამებრ შეცვალოს შემოწირულობის გამოყენების მიმართულება ფონდის სხვა საქველმოქმედო პროგრამებსა და პროექტებში.

– თავისი შეხედულებისამებრ გადაანაწილეთ ქველმოქმედის მიერ გაღებული შემოწირულობები გაჭირვებულთა შორის.

– ქველმოქმედი ადასტურებს და ეთანხმება, რომ ფონდს უფლება აქვს გააგზავნოს საქველმოქმედო შემოწირულობები პროგრამით განსაზღვრულ ოდენობაზე მეტი / მიზნობრივი დახმარება საქველმოქმედო ორგანიზაციის სხვა საქველმოქმედო მიზნებისთვის, პროგრამებისა და პროექტებისთვის და საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არის ვალდებული მიიღოს. დამატებითი თანხმობა ქველმოქმედისგან ან/და აცნობეთ მას შემდგომ. საქველმოქმედო ორგანიზაციის ეს უფლება ძალაშია მაშინაც კი, თუ ამ თანხების გამოყენება მათი დანიშნულებისამებრ შეუძლებელი ან არაეფექტურია (მათ შორის, ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში, ბენეფიციარის დახმარების აუცილებლობის მოულოდნელი გაუქმება, ან სახსრების გადაჭარბებული შეგროვება. კონკრეტული პროექტისთვის).

– თავისი შეხედულებისამებრ გადაანაწილეთ ქველმოქმედის მიერ გაღებული შემოწირულობები გაჭირვებულთა შორის.

– ქველმოქმედი ადასტურებს და ეთანხმება, რომ ფონდს უფლება აქვს გააგზავნოს საქველმოქმედო შემოწირულობები პროგრამით განსაზღვრულ ოდენობაზე მეტი / მიზნობრივი დახმარება საქველმოქმედო ორგანიზაციის სხვა საქველმოქმედო მიზნებისთვის, პროგრამებისა და პროექტებისთვის და საქველმოქმედო ორგანიზაცია არ არის ვალდებული მიიღოს. დამატებითი თანხმობა ქველმოქმედისგან ან/და აცნობეთ მას შემდგომ. საქველმოქმედო ორგანიზაციის ეს უფლება ძალაშია მაშინაც კი, თუ ამ თანხების გამოყენება მათი დანიშნულებისამებრ შეუძლებელი ან არაეფექტურია (მათ შორის, ბენეფიციარის გარდაცვალების შემთხვევაში, ბენეფიციარის დახმარების აუცილებლობის მოულოდნელი გაუქმება, ან სახსრების გადაჭარბებული შეგროვება. კონკრეტული პროექტისთვის).

– თუ დონორი არ მიუთითებს შემოწირულობის მიზანს, საქველმოქმედო ორგანიზაცია დამოუკიდებლად აზუსტებს მის გამოყენებას, საქველმოქმედო ორგანიზაციის საქველმოქმედო პროგრამის ბიუჯეტის მუხლებიდან გამომდინარე.

– ქველმოქმედი ადასტურებს და ეთანხმება, რომ საქველმოქმედო შემოწირულობების შეგროვების თანხების ნაწილი, მაგრამ არაუმეტეს 30%, შეიძლება დაიხარჯოს საქველმოქმედო ორგანიზაციამ პროგრამის/მიზნობრივი დახმარების, სხვა პროგრამების განხორციელებასთან დაკავშირებული ზედნადური ხარჯების გადასახდელად. და პროექტები, მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, პროგრამის/მიზნობრივი დახმარების, პროგრამებისა და პროექტების შესახებ ინფორმაციის გამოქვეყნება ინტერნეტში, საიტზე და სხვა ელექტრონულ და ბეჭდურ მედიაში.

5.2. საქველმოქმედო ორგანიზაციამ უნდა:

– ყოველწლიურად განათავსეთ ანგარიშები შემოწირულობების გამოყენების შესახებ ელექტრონულად თქვენს ვებ გვერდზე;

6. ქველმოქმედს უფლება აქვს მიიღოს ინფორმაცია იმ პროექტის მიმდინარეობის შესახებ, რისთვისაც მან გაიღო შემოწირულობა, აგრეთვე ინფორმაცია ჭარბი სხვა პროექტებზე გადატანის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

7. საჯარო სახსრების მოზიდვის ადგილი:

შემოწირულობების საჯარო შეგროვება ხორციელდება მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყნის ტერიტორიიდან. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემოწირულობების საჯარო შეგროვებასთან დაკავშირებული საქველმოქმედო ორგანიზაციის პირდაპირი საქმიანობა ხორციელდება საქართველოში.

8. სახსრების მოზიდვის ვადა:

შემოწირულობების საჯარო შეგროვება გრძელდება საქველმოქმედო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის მომენტამდე, თუ საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიერ სხვა ვადა არ არის განსაზღვრული.

9. საქველმოქმედო შემოწირულობების გამოყენების პროცედურა:

ხელშეკრულებით შეგროვებული შემოწირულობების გამოყენება ხდება საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიზნების შესაბამისად.

10. საქველმოქმედო ორგანიზაციის ფინანსურ ანგარიშგებაზე საზოგადოების ხელმისაწვდომობის პროცედურა:

ფინანსურ ანგარიშებზე წვდომა ხდება მათი ყოველწლიური განთავსებით საიტზე ელექტრონული ფორმით. საიტი შეიცავს საქველმოქმედო შემოწირულობების მთლიან რაოდენობას და ანგარიშებს შემოწირულობების გამოყენების შესახებ.

11. შემოწირულობების გადარიცხვასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯს, მათ შორის, ბანკებიდან საკომისიოს გადახდის, გადახდის სისტემების ხარჯებს, ეკისრება ქველმოქმედი.

12. ქველმოქმედმა ასევე იცის, რომ საკომისიოს გადახდა შესაძლებელია ბანკებიდან საკომისიოს ოდენობით თანხების გამოკლებით (ჩამოწერით), გადახდის სისტემები შემოწირულობის თანხიდან. ქველმოქმედი ადასტურებს ფონდის მიმართ მატერიალური პრეტენზიების არარსებობას შემოწირულობების საკომისიოს თანხების გამოკლებით გადარიცხვასთან დაკავშირებით.

13. თუ საქართველოს კანონმდებლობით სხვა რამ არ არის დადგენილი, ქველმოქმედი თანხმობას აძლევს საქველმოქმედო ორგანიზაციას შემოწირულობების გაღებასთან დაკავშირებით გადაიხადოს პირადი საშემოსავლო გადასახადი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ოდენობით. ქველმოქმედს არ ექნება პრეტენზია საქველმოქმედო ორგანიზაციის მიმართ შემოწირულობების გადარიცხვასთან დაკავშირებით, გარდა გადასახადის ოდენობისა.

14. წინამდებარე საჯარო შეთავაზება და ხელშეკრულება, ისევე როგორც ხელშეკრულების ყველა დანართი, შედგენილია რუსულ, ინგლისურ და ქართულ ენებზე. მიღების ფაქტით, ბენეფიციარი ადასტურებს სრულყოფილად ფლობას დეკლარირებულ ენებს და აცხადებს, რომ საჯარო შეთავაზების და ხელშეკრულების მომზადება და ხელშეკრულების ყველა დანართი ამ ენებზე არ შეიძლება იყოს მათი სასამართლოში გასაჩივრების საფუძველი. ბენეფიკატორი ან/და ბათილად ცნობა იმ მოტივით, რომ ბენეფიციარმა არ იცოდა დეკლარირებული ენები და/ან არ ესმოდა ამ საჯარო შეთავაზების და ხელშეკრულების პირობები.